Investeringsstöd eller rotavdrag för solceller 2020? Vi reder ut begreppen

Det kan kännas lite som en djungel när man försöker förstå alla regler och stöd kring solceller i Sverige. I takt med att tekniken har gått framåt så har även politiken försökt att stötta utbyggnaden av förnybar el, och det har lett till ett antal åtgärder under årens lopp. Det har inte alltid varit särskilt enkelt att förstå hur man kan få ta del av stöden och reglerna har i vissa fall varit svårtydda. Dessa regler och åtgärder har dessutom förändrats över åren och ska man dra nytta av dem så behöver man hålla sig ajour. Vi har i den här artikeln försökt sammanfatta hur reglerna ser ut just nu 2020 och hur du som konsument kan ta del av de statliga stöd som erbjuds, specifikt vad gäller själva anskaffningen och installationen av en helt ny solcellsanläggning.

Läser du vidare så kommer du att veta hur du bör tänka kring, och hur du söker följande stöd eller avdrag

 • Investeringsstöd för solcellsanläggning
 • ROT-avdrag för installation av solcellsanläggning

Sammanfattning av reglerna för investeringsstöd och ROT-avdrag

 • Man kan ej få både investeringsstöd och rotavdrag för samma anläggning
 • Investeringsstöd
  • Ansökan skickas till Länsstyrelsen som administrerar och godkänner ansökan
  • Investeringsstöd ger upp till 20% stöd för installationskostnaden av en solcellsanläggning
  • Investeringsstöd kan maximalt uppnå 1.2 miljoner kronor
  • Investeringsstödet ges endast till anläggningar vars kostnad är maximalt 37.500 SEK +moms per installerad kW
  • Varje år avsätter staten en totalsumma för investeringsstödet. När totalsumman har betalats ut så ligger ansökningar kvar i en kö inför nästa år. Just nu är det cirka 18.000 ansökningar i kön
  • Pengarna får du retroaktivt, du måste alltså ligga ute med pengarna själv
 • ROT-avdrag
  • Avdraget är 30% av arbetskostnaden för installationen av en solcellsanläggning
  • Skatteverket godkänner schablonmässigt 30% av totalpriset som möjligt för ROT-avdrag (vilket ger 9% faktiskt avdrag från totalpriset)
  • Maxbeloppet för ROT-avdrag är 50.000 SEK / person
  • Avdraget kan göras på fakturan vilket gör att du ej behöver ligga ute med pengarna själv

Investeringsstöd – en kort historik

Vi börjar med en liten historisk djupdykning för att läsaren ska få en inblick i hur stöden har tillkommit och varför man har valt att statligt subventionera solceller och installation av dessa hos privatpersoner.

Investeringsstöd för installation av solceller

Investeringsstödet, eller investeringsbidraget som det ofta kallas i folkmun, introducerades första juli 2009 i och med Förordning 2009:689 om statligt stöd till solceller. Första paragrafen i förordningen ger oss en hint om vad stödet syftar till:

1 §   För att bidra till omställningen av energisystemet och till industriell utveckling inom energiteknikområdet syftar denna förordning till att

1. användningen av solcellssystem och antalet aktörer som hanterar sådana system ska öka i Sverige,

2. systemkostnaderna ska sänkas, och

3. den årliga elproduktionen från solceller ska öka.

Man vill alltså från statens håll öka elproduktionen och göra solceller med allmänt tillgängliga. För att göra detta så avsatte regeringen 2009 cirka 95 miljoner kronor till förordningen och man fick som privatperson ansöka om upp till 60% i bidrag för sin solel-installation. Sedan dess har förordningen uppdaterats ett antal gånger och stödnivån har successivt sjunkit, bland annat tack vare en minskad kostnad för solcellssystem.

FörordningStartdatumStödnivåSlutdatum
Förordning 2009:689 om statligt stöd till solceller2009-07-0160%2011-12-31
2011:1027 ändring av förordning 2009:6892011-01-0145%2012-12-31
2012:971 ändring av förordning 2009:6892013-02-0135%2016-12-31
2014:1582 ändring av förordning 2009:6892015-01-0120%2016-12-31
2016:900 ändring av förordning 2009:6892016-10-1320%2019-12-31
2017:1300 ändring av förordning 2009:6892018-01-0130%2020-12-31
2019:192 ändring av förordning 2009:6892019-05-0820%2020-12-31

Vad som händer efter nyår 2020 vet vi ännu inte, kommer stödet att fortsätta eller kommer det att ersättas av något annat? Givet hur populärt stödet har varit så kommer det med stor sannolikhet att antingen fölängas eller ersättas av något liknande.

Årliga budgeten för investeringsstödet

Varje år sedan 2009 så har en viss summa avsatts i budgeten, en summa som sedan fördelas ut i turordning för de som har fått sin ansökning beviljad. Summan har varierat över åren.

För 2020 så har det avsattes drygt en miljard kronor, en svindlande summa men som även den är på väg att ta slut.

Bidraget har varit mycket populärt och sedan introduktionen 2009 så har fler än 42.000 fått sina ansökningar beviljade och totalt 2.3 miljarder har betalats ut.

 • 2009 : 95 miljoner
 • 2010 : 59 miljoner
 • 2011 : 59 miljoner
 • 2012 : 58 miljoner
 • 2013 : 153 miljoner
 • 2014 : 58 miljoner
 • 2015 : 90 miljoner
 • 2016 : 316 miljoner
 • 2017 : 586 miljoner
 • 2018 : 1085 miljoner
 • 2019 : 915 miljoner
 • 2020 : 1115 miljoner

Är det värt att ansöka om investeringsstöd?

Om du redan har bestämt dig för att köpa en solcellsanläggning så är svaret ja, oavsett var i Sverige du bor och oavsett hur liten eller stor anläggning du har planerat. Även om det i dagsläget är en väldigt lång kö och det är oklart om stödet kommer att förlängas så tar själva ansökan inte många minuter i anspråk. Du förbinder dig inte till något med att ansöka så det finns ingen risk associerad med det. Då stödet idag är högre för en solcellsanläggning än vad man får i ROT-avdrag så blir rekommendationen att ansöka. Följ gärna våra 6 steg här nedanför för att ansöka om investeringsstödet.

6 steg för att ansöka om investeringsstöd

Egentligen så behöver du som ansöker om stödet endast utföra 2 av de 6 stegen, då myndigheterna ansvarar för de övriga stegen. Men det kan vara bra för dig som söker stödet att förstå hela processen från det att du skickar in din ansökan tills dess att du får den utbetald.

Steg 1 – Ansökan

Det första och det viktigaste steget är att du skriver och skickar in din ansökan till Länsstyrelsen. Ansökan kan antingen göras via pappersansökan som skickas med post till Länsstyrelsen, alternativt så lämnar du en digital ansökan vi Boverkets handläggningssystem. Oavsett vilken metod du väljer så är informationen du behöver lämna in densamma.

Pappersblanketten hittar du på Energimyndighetens hemsida: https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solelportalen/ansokan-om-solcellsstod.pdf

Boverkets digitala handläggningssystem hittar du här: https://www.boverket.se/sv/e-tjanster/login/
Du behöver ett bank-id för att använda tjänsten

Ansökan sida 1

Ansökan sida 2

 1. Uppgifter om projektets lokalisering
  I det här stycket skriver man som sökande in den adress som solcellsanläggningen man söker stöd till kommer att installeras på. Du behöver här skriva in län, kommun, fastighetsbeteckning samt din gatuadress.
 2. Uppgifter om sökande
  Här ska du fylla i uppgifter om dig som sökande och om du som sökande är privatperson eller ett företag. Fyll i eventuella ytterligare sökande som medsökande. Du uppger även här vem som Länsstyrelsen ska ha som kontaktperson, samt den personens kontaktuppgifter. Gällande företagsuppgifterna så finns det i blanketten en hjälpsektion som gör att du lättare kan fylla i sektionen som handlar om företagets storlek.
 3. Uppgifter om påbörjande och slutförande
  Den här delen kan kännas lite svårare än de övriga att fylla i. Gällande datumet för påbörjande så kan ansöka om bidraget upp till sex månader efter start, men ha gärna lite marginal när du skickar in din ansökan. När det kommer till slutförande-datumet så behöver du inte veta exakt när du tror att anläggningen ska vara helt klar, men ett tips är att det måste vara innan sista december 2020 för att du ska få ansökan beviljad.
 4. Beskrivning av projektet
  Först ska du kryssa i rutorna för typ av solcellssystem. Du kan få stöd för både rena solcellssystem men även för nätanslutna så kallade hybridsystem. Notera sedan att för nästa kryssruta så måste du välja nätanslutet system för att vara beviljad investeringsbidraget. Har du tänkt att installera ett så kallat off-grid-system så kan du sluta fylla i ansökan redan nu.

  Nästa uppgift du ska lämna är systemets maxeffekt. Det räknar du ut genom att multiplicera märkeffekten på dina tilltänkta solpaneler med antalet paneler. Märk här att det gör inget om du skriver en lite för hög maxeffekt.

  Slutligen anger du om systemet ska installeras på ett hustak eller på en markställning.
 5. Uppgifter om ROT-avdrag eller annat stöd som har sökts eller erhållits för samma projekt
  Här anger du om du har sökt eller beviljats något annat stöd för anläggningen. Du kan fortfarande få din ansökan för investeringsbidrag godkänd även om du har fått ROT-avdrag, men du kommer inte att få några pengar utbetalda förrän du har betalat tillbaka ROT-avdraget.
 6. Beräknade kostnader
  Här matar du in alla de beräknade kostnader du tror dig ha för ditt projekt. Det är nu bra att ha en eller flera offerter från någon solcellsleverantör (börja förslagsvis jämföra priser och leverantörer här) framför dig när du ska fylla i den här delen. Du kommer vid ett senare tillfälle få redovisa alla dina kostnader innan du får ett beviljat stöd utbetalt. Det är inte hela världen om det inte stämmer på pricken, men det underlättar för dig om du inte har sökt för litet bidrag än vad den faktiska kostnaden hamnar på i slutänden.
 7. Kompletterande handlingar (fylls endast i vid behov)
  I vissa fall så behöver Länsstyrelsen kompletterande handlingar. Det kan exempelvis röra sig om ifall stödet söks till en fastighet som redan tidigare har ett eller flera solcellssystem som beviljats bidrag. I detta fall så behöver du skicka in en karta eller motsvarande där de olika projekten märks upp på de byggnader de sitter på. Glöm då inte bort att även notera byggnadens ID.

  För företag så behöver man här även lämna uppgifter om antal anställda, årsomsättning och balansomslutning. Glöm heller inte att skicka med behörighetshandling som styrker att just du får ansöka i företagets namn.
 8. Skriv under och skicka in handlingarna

Steg 2 – Fördelning av ramar till Länsstyrelserna

I det här steget behöver du inte göra något utan det är Energimyndigheten jobb att fördela det statliga stödet till Länsstyrelserna i landet. När detta sker så kommer Boverket att mata in en så kallad ram i ett handläggningssystem som Länsstyrelsen använder sig av när de ska granska och förhoppningsvis godkänna din ansökan.

Steg 3 – Beslut om stöd

I detta steg så granskar din Länsstyrelse uppgifterna i din ansökan och beslutar om du beviljas stöd eller ej. Behöver Länsstyrelsen några klarlägganden från dig som sökande så kontakter de den person som är noterad som kontaktperson i ansökan. Om du får din ansökan beviljad så kommer du även få ett slutförandedatum som du måste se till att hålla.

Steg 4 – Begäran om utbetalning

Senast 6 månader efter att projektet har avslutats så måste du skicka in en begäran om utbetalning. Det handlar då om att fylla i uppgifter om den verkliga kostnaden och då är det viktigt att du kan styrka dessa med kvitton. Du kommer även få bifoga nödvändiga intyg som bevisar att anläggningen är installerad, inkopplad och att den faktiskt producerar ut el på elnätet.

Steg 5 – Utbetalning

Nu granska Länsstyrelsen dina uppgifter i din begäran om utbetalning och beslutar om utbetalning samt hur stor den ska vara. Här är det viktigt att förstå att man granskar utgifterna du har angett ur ett stödgrundande perspektiv. Om en kostnad ej anses vara berättigad stöd så kommer den att räknas bort från din ansökan. Kan du ej styrka dina stödgrundande utgifter så räknas även dessa bort från din ansökan.

Steg 6 – Utbetalning av stöd

När Länsstyrelsen har godkänt en utbetalning så genomförs den av Boverket. Då Energimyndigheten betalar ut anslagen till Länsstyrelserna fördelat över ett antal utbetalningar över året så sammanfaller detta med utbetalningen till dig som fått en utbetalning godkänd. Det kan då bli en viss fördröjning från beslut till utbetalning som kan vara bra att känna till.

Överklaganden

Om du vill överklaga ett beslut om din ansökan så är tågordningen -> Länsstyrelsen -> Energimyndigheten -> förvaltningsrätten beroende på hur långt överklagan behöver gå för att bli utredd.


ROT-avdrag för installation av solceller

Det moderna ROT-avdraget så som vi nu känner det infördes mitt under brinnande finanskris i slutet av 2008. Målet var att stimulera byggbranschen och samtidigt göra svarta jobb vita. ROT (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) avser en skattereduktion på arbetskostnad som privatpersoner kan få på upp till 50.000 / år.

För solceller så kan man ansöka om skattereduktion för den delen av anläggningen som har med arbetskostnaden att göra. Man får alltså inte någon reduktion för anläggningen i sig. För själva arbetskostnaden så får man dra av 30% av kostnaden. Avdraget görs ofta av leverantören direkt på fakturan, vilket gör att man inte behöver ligga ute med pengarna som fallet är med investeringsstödet. Se dock till att du har kvar tillräckligt utrymme på din ROT-budget, annars kommer leverantören att få problem när de ska rapportera ROT-avdraget åt dig.

Anlitar man en helhetsleverantör så räknar skattemyndigheten med en schablon på arbetskostnaden motsvarande 30% av totalpriset. Detta oavsett hur stor del av priset som faktiskt är arbetsinsats eller ej. Denna schablonkostnad har tillkommit för att inte oseriösa företag ska kunna skriva upp arbetsdelen av fakturan över dess faktiska värde och därmed utnyttja avdraget felaktigt.

Med en schablonkostnad på 30% och en skattereduktion på 30% på detta innebär i praktiken att man får dra av 9% av totalkostnaden för en nyckelfärdig solcellsanläggning. Det är visserligen inte lika mycket som de 20% investeringsstödet ger, men det har ett par fördelar. Det är exempelvis lättare att få och det ger ett avdrag direkt på fakturan.

Några viktiga regler att ha koll på när det gäller ROT-avdrag:

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet

Läs mer på Skatteverkets hemsida om reglerna kring ROT-avdrag och solceller


Slutord – hur ska man då göra med ROT-avdrag och investeringsstödet?

Som reglerna ser ut idag så är det bästa rådet vi kan ge en presumtiv köpare av en solcellsanläggning att faktiskt söka både ROT-avdrag och investeringsstöd för samma anläggning. Även om man inte kan få ersättning från båda samtidigt så riskerar man inget med att söka både ock.

Fördelen med att ansöka om både ROT-avdrag och investeringsstöd samtidigt är att man dels får 9% avdraget från fakturan, och skulle man tillhöra de lyckliga som får investeringsstödet på 20% så är det enkelt att betala tillbaka ROT-avdraget och därmed få sina beviljade stödpengar utbetalda.

Inför 2021 så ligger det nu förslag på bordet om att införa ett EnergiRot-avdrag som ska kunna ge 50% av arbetskostnaden i avdrag. Det skulle med samma 30% schablon innebära att man får dra av totalt 15% av totalkostnaden vid ROT-avdrag som har med solceller att göra. Förslaget förväntas inkluderas i höstbudgeten och klubbas det igenom så börjar reglerna gälla den 1’a januari 2021.